Podręcznik użytkownika Electrolux ESL8330RO Dishwasher

Instrukcja dla urządzenia Electrolux ESL8330RO Dishwasher

Podręcznik użytkownika Electrolux ESL8330RO Dishwasher

Wyodrębnia zawartość

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 1

ESL 8330RONLENFRAfwasautomaatDishwasherLave-vaisselleGebruiksaanwijzingUser ManualNotice d'utilisation22546

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 2

2www.electrolux.comINHOUDSOPGAVE1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 32. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 43. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................64. BEDIENINGSPANEEL....................................................................................... 75. PROGRAMMA’S..............................................

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 3

NEDERLANDS1.3VEILIGHEIDSINFORMATIELees zorgvuldig de meegeleverde instructies voorinstallatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant isniet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaaktdoor een foutieve installatie. Bewaar de instructies vanhet apparaat voor toekomstig gebruik.1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen•••••Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8jaar en ouder en door mensen met beperktelichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens ofee

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 4

4www.electrolux.com••••••gekwalificeerd persoon deze vervangen teneindegevaarlijke situaties te voorkomen.Doe messen en bestek met scherpe punten in hetbestekmandje met de punten omlaag in horizontalepositie.Laat de deur van het apparaat niet open staan zondertoezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit hetstopcontact voordat u onderhoudshandelingenverricht.Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaatte reinigen.De ventil

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 5

NEDERLANDS2.3 Aansluiting aan dewaterleiding••••Zorg dat u de waterslangen nietbeschadigt.Laat het water stromen tot het schoonis voordat u het apparaat aansluit opnieuwe leidingen of leidingen die langniet zijn gebruikt.Zorg dat er geen lekkages zijn als uhet apparaat de eerste keer gebruikt.De watertoevoerslang heeft eenveiligheidsventiel en een omhulselmet een hoofdkabel aan debinnenkant.2.4 Gebruik••••••Ga niet op de open deur zitten ofstaan.Vaatwasmiddel is gevaarlijk. V

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 6

6www.electrolux.com3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT1 234131211123456710 9BovenbladTop sproeiarmBovenste sproeiarmOnderste sproeiarmFiltersTypeplaatjeZoutreservoir3.1 Beam-on-FloorDe Beam-on-Floor is een lichtstraal dieop de keukenvloer onder de deur van hetapparaat verschijnt.••Wanneer het programma start, gaatde rode lichtstraal aan. De lichtstraalblijft gedurende het volledigeprogramma zichtbaar.Wanneer het programma is voltooid,gaat het groene lampje branden.878910111213LuchtopeningGlansmi

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 7

NEDERLANDS4. BEDIENINGSPANEEL11234523Aan/uit-toetsWeergaveDelay-toetsProgram-toetsMyFavourite-toets4567896789TimeManager-toetsXtraDry-toetsReset-toetsIndicatielampjes4.1 IndicatielampjesAanduidingBeschrijvingZoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programmain werking is.Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro‐gramma in werking is.5. PROGRAMMA’SProgrammaMate van vervuil‐ingType beladingProgrammafasenOptiesP1•Normaal bev‐uildServie

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 8

8www.electrolux.comProgrammaMate van vervuil‐ingType beladingP5••P65)••ProgrammafasenOptiesNormaal of licht •bevuild•Teer servies‐•goed en glas‐werkWassen 45 °CSpoelingenDrogen•XtraDryPas bevuild•Serviesgoed en •bestekWassen 60 °CSpoelingen•XtraDry1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuildserviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en d

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 9

NEDERLANDS5.2 Aanwijzingen voortestinstituten9info.test@dishwasher-production.comStuur voor alle benodigde informatie overtestprestaties een e-mail naar:Schrijf het productnummer (PNC) op datu op het typeplaatje vindt.6. INSTELLINGEN6.1 Programmakeuzemodus engebruikersmodusAls het apparaat in deprogrammakeuzemodus staat, kan eenprogramma worden ingesteld en degebruikersmodus worden ingevoerd.Als u het apparaat activeert, staat hetmeestal in de programmakeuzemodus.Maar als dit niet gebeurt, kunt

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 10

10www.electrolux.comDuitse graden Franse graden(°dH)(°fH)mmol/lClarke-gra‐denWateronthar‐dingsniveau11 - 1419 - 251.9 - 2.513 - 1734 - 107 - 180.7 - 1.85 - 122<4<7<0.7<51 2)1) Fabrieksinstelling.2) Gebruik geen zout op dit niveau.Indien u gebruik maakt van multitablettendie zout bevatten en de waterhardheidlager is dan 21dH, kunt u het laagstewateronthardingsniveau instellen. Hetdeactiveert de aanduiding voor hetbijvullen van zout.Indien u gebruik maakt van standaardvaatwasmiddel of multit

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 11

NEDERLANDSMet deze optie kunt u het programma datu vaak gebruikt instellen en bewaren.3. Druk herhaaldelijk opom deinstelling te wijzigen.4. Druk op de knop aan/uit om deinstelling te bevestigen.U kunt slechts 1 programma opslaan.Een nieuwe instelling annuleert devorige.6.4 De aanduiding van leegglansmiddelreservoirAls het glansmiddelreservoir leeg is, gaatde glansmiddelindicator branden om aante geven dat u glansmiddel moetbijvullen. Als u multitabletten gebruikt dieglansmiddel bevatten en u te

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 12

12www.electrolux.comHet geluidssignaal voor heteinde van het programmainschakelen•De indicatielampjesgaan uit.•Het apparaat moet in deprogrammakeuzemodus staan.•Het indicatielampjeblijftknipperen.Het display toont de huidigeinstelling:uit.1. Houd om de gebruikersmodus in tevoeren tegelijkertijdeningedrukt tot de indicatielampjes,,engaan knipperen en hetdisplay blanco is.2. Druk op3. Druk opwijzigen.,en= Geluidssignaalom de instelling te= Geluidssignaal aan.4. Druk op de knop aan/uit om dei

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 13

NEDERLANDS8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTEKEER GEBRUIKT1. Controleer of het ingesteldeniveau van de waterontharder juistis voor de waterhardheid in uwomgeving. U kunt het niveau vande waterontharder instellen.2. Vul het zoutreservoir.3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.4. Draai de waterkraan open.5. Start een programma om resten teverwijderen die misschien nog in hetapparaat zijn achtergebleven.Gebruik geen afwasmiddel engebruik de mandjes niet.Als u een programma start, doet hetapparaat e

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 14

14www.electrolux.com8.2 Het vullen van hetglansmiddeldoseerbakjeAB3. Verwijder gemorst glansmiddel meteen absorberend doekje om tevoorkomen dat er te veel schuimontstaat.4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat dedeksel op zijn plaats dichtklikt.Vul hetglansmiddeldoseerbakje bijwanneer de indicatie (A)helder wordt.Als u multitabletten gebruikten het droogresultaat is naartevredenheid, kan deindicatie voor hetglansmiddel wordenuitgeschakeld.We raden u aan altijdglansmiddel te gebruikenvoor een betere

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 15

NEDERLANDSLET OP!Gebruik uitsluitendvaatwasmiddelen diespecifiek zijn bedoeld voorgebruik in vaatwassers1. Druk op de ontgrendelknop (A) omde deksel te openen (C).2. Doe de vaatwastablet of het poederin het doseerbakje (B).3. Plaats een kleine hoeveelheid vanhet vaatwasmiddel in de binnenkantvan de deur van het apparaat als hetprogramma een voorwasfase heeft.4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat dedeksel op zijn plaats dichtklikt.9.2 Een programma instellenen startenDe Auto Off-functieDeze functi

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 16

16www.electrolux.comEinde van het programmaDraai de waterkraan dicht.Wanneer het programma is voltooid en uopent de deur, wordt het apparaatautomatisch uitgeschakeld.10. AANWIJZINGEN EN TIPS10.1 AlgemeenDe volgende tips zorgen voor optimaleschoonmaak- en droogresultaten enhelpen ook het milieu te beschermen.••••••Verwijder grotere etensresten van deborden en gooi ze in de vuilnisbak.Spoel de vaat niet eerst af. Gebruikindien nodig een voorwasprogramma(indien beschikbaar) of selecteer

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 17

NEDERLANDS•••••••••Plaats geen voorwerpen in hetapparaat die water kunnenabsorberen (sponzen,keukenhanddoeken).Verwijder alle voedselresten van devoorwerpen.Maak aangebrande voedselresten opde voorwerpen zachter.Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,glazen en pannen) met de openingnaar beneden.Zorg ervoor dat serviesgoed enbestek niet in elkaar schuiven. Menglepels met ander bestek.Zorg er voor dat glazen andere glazenniet aanrakenLeg kleine voorwerpen in debestekmand.Leg licht

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 18

18www.electrolux.com7. Plaats de filters (B) en (C) terug.8. Plaats de filter (B) terug in de plattefilter (A). Rechtsom draaien tot hetvastzit.2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).3. Verwijder de platte filter (A).4. Was de filters.LET OP!Een onjuiste plaatsing vande filters kan leiden totslechte wasresultaten en hetapparaat beschadigen.11.2 De bovenste sproeiarmschoonmaken5. Zorg ervoor dat er geen etensrestenof vuil in of rond de rand van deopvangbak zitten.6. Plaats de platte filter

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 19

NEDERLANDS1911.3 Buitenkant reinigen•••Maak het apparaat schoon met eenvochtige, zachte doek.Gebruik alleen neutraleschoonmaakmiddelen.Gebruik geen schuurmiddelen,schuursponsjes of oplosmiddelen.11.4 De binnenkant van demachine reinigen3. Reinig de sproeiarm onder stromendwater. Gebruik een smal en puntiggereedschap, bijv. een tandenstoker,om de vuildeeltjes uit de gaten teverwijderen.•••4. Om de sproeiarm weer aan de korf tebevestigen, duwt u de sproeiarmnaar boven in de richting va

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 20

20www.electrolux.commet de klantenservice of u het probleemzelf kunt oplossen met behulp van deinformatie in de tabel.WAARSCHUWING!Niet juist uitgevoerdereparaties kunnen deveiligheid van de gebruikerernstig in gevaar brengen.Alle reparaties moetenworden uitgevoerd doorbevoegd personeel.Bij sommige problemen wordt er opde display een alarmcodeweergegeven.Het merendeel van de problemen dieontstaan kunnen worden opgelostzonder contact op te nemen met eenerkend servicecentrum.Probleem en alarmcodeM

ZOSTAW KOMENTARZ