Podręcznik użytkownika Electrolux EUT1040AOW Freezer

Instrukcja dla urządzenia Electrolux EUT1040AOW Freezer

Podręcznik użytkownika Electrolux EUT1040AOW Freezer

Wyodrębnia zawartość

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 1

EUT1040AOWNLENFRDEVriezerFreezerCongélateurGefriergerätGebruiksaanwijzingUser manualNotice d’utilisationBenutzerinformation2203860

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 2

2www.electrolux.comINHOUDVEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 3

NEDERLANDS3VEILIGHEIDSINFORMATIEIn het belang van uw veiligheid en om eencorrect gebruik te kunnen waarborgen ishet van belang dat u, alvorens het apparaatte installeren en in gebruik te nemen, dezegebruiksaanwijzing, inclusief de tips enwaarschuwingen, grondig doorleest. Omonnodige vergissingen en ongevallen tevoorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.Bewaar deze instructies e

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 4

4www.electrolux.comWAARSCHUWING!Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen dooreen erkende onderhoudsdienst ofgekwalificeerd onderhoudspersoneel.1.••••Het netsnoer mag niet verlengd worden.2. Verzeker u ervan dat de stekker nietplatgedrukt of beschadigd wordtdoor de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken enbrand veroorzaken.3. Verzeker u ervan dat u de stekkervan

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 5

NEDERLANDS••••••heeft. Gooi in dat geval de verpakkingniet weg.Wij adviseren u om 4 uur te wachtenvoordat u het apparaat aansluit, dan kande olie terugvloeien in de compressor.Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatiete verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.De achterkant dient zo mogelijk tegeneen muur geplaatst te worden, teneindete voorkomen dat hete onderdelen (compress

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 6

www.electrolux.com6BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT12341 Bedieningspaneel2 Vrieslades3 Opslaglades4 Typeplaatje (binnenkant)

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 7

NEDERLANDS7BEDIENINGSPANEEL1231 Groen controlelampje aan/uit2 Thermostaatknop en aan/uit schakelaar3 Geel controlelampje Snelvries4 Geluidsignaal en schakelaar Snelvries5 Rood indicatielampje alarmINSCHAKELEN1.2.3.4.5.6.7.Laat na plaatsing het apparaat 4 uurstaan.Steek de stekker in het stopcontact.Draai de Thermostaatknop naar rechtsnaar een temperatuur met een lagerestand dan << - 16 °C >>.Het groene controlelampje aan/uit gaatbranden en het rode controlelampjealarm gaat knipperen.Als het gro

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 8

8www.electrolux.comAls de vriezer voor de eerste keerwordt ingeschakeld, gaat het rodecontrolelampje knipperen tot detemperatuur is bereikt die nodig isvoor het invriezen van voedsel.FUNCTIE SNELVRIEZENAls er meer dan 3-4 kg voedsel wordt ingevroren:1. Druk gedurende 2-3 seconden op desnelvriesknop om de functie Snelvriezen te activeren ongeveer 6-24 uurvoordat er vers voedsel in de vriezerwordt geplaatst. Het gele snelvriesindicatielampje gaat branden. De compressor zal constant gaan lopen omer

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 9

NEDERLANDSDAGELIJKS GEBRUIKCONGÉLATION D'ALIMENTSFRAISDe vriesvakken (aangegeven met de afbeeldingen) zijn geschikt voor het invriezenvan vers voedsel en het gedurende eenlange periode bewaren van ingevroren endiepgevroren voedsel.Activeer om vers voedsel in te vriezen defunctie snelvriezen.De maximale hoeveelheid voedsel die in 24uur ingevroren kan worden is vermeld ophet typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze perio

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 10

10 www.electrolux.comNUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPSNORMALE BEDRIJFSGELUIDEN• U kunt een zwak gorgelend en borrelendgeluid horen wanneer het koelmiddeldoor leidingen wordt gepompt. Dat isnormaal.• Als de compressor aan staat, wordt hetkoelmiddel rondgepompt en dan zult ueen zoemend en kloppend geluid van decompressor horen. Dat is normaal.• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit iseen natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.• Als

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 11

NEDERLANDS11ONDERHOUD EN REINIGINGLET OP!Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekkeruit het stopcontact trekken.Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud enherladen mag alleen uitgevoerdworden door bevoegde technici.PERIODIEKE REINIGINGHet apparaat moet regelmatig wordenschoongemaakt:• maak de binnenkant en de accessoiresschoon met lauw water en wat neutralezeep.• controleer de afdichtingen regelmatig enwrijf ze schoon om u ervan te verzekerendat

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 12

12 www.electrolux.comPROBLEMEN OPLOSSENWAARSCHUWING!Voordat u problemen oplost, trektu eerst de stekker uit het stopcontact.Het opsporen van storingen dieniet in deze handleiding vermeldzijn, dient te worden uitgevoerddoor een gekwalificeerd technicusof deskundig persoon.Het apparaat werkt niet continudus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen stroom is.Daarom moet u geen elektrischeonderdelen van het apparaat aanraken voordat u de stroom heeftuitgeschakeld.Er zijn tijdens de nor

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 13

NEDERLANDSProbleem13Mogelijke oorzaakOplossingDe deur sluit niet stevig ofis niet op de juiste maniergeslotenControleer of de deur goedsluit en de pakking onbeschadigd en schoon isEr zijn grote hoeveelhedenvoedsel tegelijk in de vriezer geplaatstLeg kleinere hoeveelhedenvoedsel tegelijk in de vriezer.Het voedsel dat in het apparaat is geplaatst, was tewarmLaat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat uhet opslaat.In te vriezen producten zijnte dicht bij elkaar geplaatstPlaats de producten z

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 14

14 www.electrolux.comMONTAGEWAARSCHUWING!Lees voor uw eigen veiligheid encorrecte werking van het apparaateerst de "veiligheidsinformatie"aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.vingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op hettypeplaatje van het apparaat.KlimaatklasseOmgevingstemperatuurOPSTELLINGSN+10°C tot + 32°CDit apparaat kan ook in een droge, goedgeventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor debeste prestatie kun

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 15

NEDERLANDS15PLAATS100 mm15 mm15 mmHet apparaat moet ver van hittebronnen,zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz.,vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voordat lucht vrij kan circuleren aan de achterkantvan het keukenkastje. Als het apparaat ondereen wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van dekast en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkas

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 16

16 www.electrolux.com• Verwijder de deur van het apparaat doordeze iets omlaag te trekken.• Schroef de bovenste deurscharnierpenlos en monteer deze aan de andere kant.• Installeer de deur van het apparaat op debovenste deurscharnierpen.• Verwijder het onderste scharnier. Verplaats de deurscharnierpen in de richtingvan de pijl.• Draai de schroef los en monteer dezeaan de andere kant.• Installeer het onderste scharnier aan detegenovergestelde kant waarbij u destand van de deur ongewijz

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 17

NEDERLANDS17GELUIDENTijdens normaal gebruik hoort u geluiden(compressor, koelmiddelcirculatie).SSSRRR!HISSS!OKBRRR!!BBUBLCLICK!BRRR!BLUBB!!ICKCLCRACK!CLICK!BRRR!BLUBB!

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 18

18 www.electrolux.comHISSS!HISSS!SSSRRR!SSSRRR!CRACK!CRACK!TECHNISCHE GEGEVENSAfmetingHoogte850 mmBreedte595 mmDiepte635 mmmaximale bewaartijd bijstroomuitval13 hVoltage230 VFrequentie50 HzDe technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel.

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 19

NEDERLANDS19MILIEUBESCHERMINGRecycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikteverzamelcontainer om het te recyclen.Help om het milieu en de volksgezondheidte beschermen en recycle het afval vanelektrische en elektronische apparaten.Gooi apparaten gemarkeerd met hetsymbool niet weg met het huishoudelijkafval. Breng het product naar hetmilieustation bij u in de buurt of neemcontact op met de gemeente.

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 20

20 www.electrolux.comCONTENTSSAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZOSTAW KOMENTARZ